Tanzimat Döneminde Taşra Yönetimi (Kısaca)


Tanzimat’ın getirdiği ilkelerin uygulanması eyalet yönetiminin değiştirilmesini zorunlu kıldı.Fermanın herkesten eşit vergi alınmasını öngörmesi İltizam usulünün kaldırılmasına yol açtı.Merkezden gönderilen memurlar ile vergilerin toplanmasına başlandı.Bir süre sonra iltizama geri dönülse de iltizam kalıcı olamadı.

Taşra yönetimini düzenlemek için 1840 yılında bir Nizamname çıkarıldı.Taşra’da görevlendirilen yöneticilerin sorumlulukları yeni kurulan yerel meclisler ile paylaşarak görevi sınırlandırılmaya ve belirgin hale getirilmeye çalışıldı.Taşra’dadaki meclislere Müslim ve  Gayr-i Müslim(Müslüman olmayanlar) olanların temsilcilerinde alınması ile halk yönetime katılmış oldu.Islahat fermanının yayınlanmasından sonra Taşra Yönetimi yeniden düzenlendi.1844’de çıkarılan vilayet Nizamnamesi önce Tuna Vilayeti’nde,sonra diğer vilayetlerde uygulandı.Eyaletlerde Müşir,Eyalet Meclisi sancaklarda Kaymakam,Sancak Meclisi; Kazakarda,Kaza müdürü(Seçimle),Köylerde Muhtar(Seçimle) yönetici olurdu.

1871’de Osmanlı Taşra Teşkilatı;Vilayetlerde Vali,Defterdar,Defter Nazırı,Katipler ve Vilayet Meclisi “Liva”larda Mutasarrıf,Kaymakam,Mal Müdürü,Nüfus Müdürü,Katipler ve Liva Meclisi,Kazalarda; Kaymakam,Kaza Müdürü,Katipler,Nahiyelerde;Nahiye Müdürü,Köylerde Muhtar yönetirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.